Regulamin sklepu HomeKONCEPT.SHOP

§ 1
Postanowienia ogólne


1. Sklep internetowy HomeKONCEPT.shop (dalej „Sklep”) dostępny pod adresem internetowym www.homekoncept.shop, prowadzony jest przez HomeKONCEPT.shop S.Kęskiewicz M.Śniegowski s.c. z siedzibą w Krakowie (31-559), ul. Grzegórzecka 67F/1, NIP 6751646007.
2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.


§ 2
Definicje


1. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.


2. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.


3. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą HomeKONCEPT.shop S.Kęskiewicz, M.Śniegowski s.c., wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 6751646007.


4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.


5. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.


6. Sklep – strona internetowa prowadzona pod adresem www.homekoncept.shop, za pośrednictwem której Klient może między innymi składać Zamówienia.


7. Konto – konto klienta w Sklepie, gdzie są gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.


8. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.


9. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości Produktów.


10. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz bądź usługa wraz z dostępnym opisem, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.


11. Produkt na Zamówienie – Produkt wykraczający poza standardową ofertę sklepu, przygotowany na indywidualne zamówienie.


12. Wizualizacje – zdjęcia pomieszczeń przedstawiające poglądowe układy funkcjonalno-graficzne.


13. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.


14. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.


15. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.


16. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.


17. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.


§ 3
Zasady korzystania ze Sklepu


1. Dane kontaktowe Sprzedawcy:
a. Adres Sprzedawcy: 31-559 Kraków, Grzegórzecka 67F/1,
b. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@homekoncept.shop,
c. Numer telefonu Sprzedawcy: 48 660 612 606,
d. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 60 1870 1045 2078 1072 7049 0001,
e. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie,
f. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w dni robocze w godzinach 8:00 – 16:00.


2. Do korzystania ze Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są następujące wymagania techniczne:
a. komputer z dostępem do Internetu,
b. dostęp do poczty elektronicznej,
c. najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script.


3. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.


4. Korzystanie ze Sklepu oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.


5. Wszelkie prawa autorskie i majątkowe do prezentowanych materiałów i utworów na stronie Sklepu przysługują Sprzedawcy lub Sprzedawca uzyskał odpowiednie zgody na prezentowanie materiałów i utworów. Osoba korzystająca ze Sklepu nie ma prawa do wykorzystywania tychże materiałów w innych celach niż związanych z Usługami oferowanymi przez Sklep. Wszelkie wyjątki od tej reguły wymagają pisemnej zgody ze strony Sklepu.


6. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b. korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),
d. korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedawcy,
e. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f. korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.


§ 4
Usługi Sklepu internetowego


1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z bezpłatnych usług polegających na:
a. przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie, w tym Wizualizacji oraz Produktów,
b. prowadzeniu Konta w Sklepie, przy czym logowanie na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji,
c. udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie,
d. udostępnianiu formularza umożliwiającego Klientom kontakt ze Sprzedawcą, m.in. w celu uzyskania wycen lub otrzymania materiałów dotyczących Produktów,
e. zamieszczaniu wypowiedzi o Produktach w Sklepie,
f. świadczeniu usług typu Newsletter,
g. dostępie do korzystania przez Klienta z funkcjonalności i usług oferowanych po założeniu Konta Klienta.


2. Wskazane w ust. 1 usługi świadczone są przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.


3. Umowa: a. o świadczenie usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Klienta strony internetowej Sklepu,
b. o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta na adres podany w § 3 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
c. o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia,
d. o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub usunięcie subskrypcji usługi Newsletter na Koncie Klienta,
e. o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu formularza umożliwiającego Klientom kontakt ze Sprzedawcą jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą udzielenia odpowiedzi przez Sprzedawcę,
f. o świadczenie usługi polegającej na zamieszczaniu opinii o Produktach w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dodania opinii.


4. Usługa prowadzenia Konta w Sklepie dostępna jest po dokonaniu Rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego w Koszyku Sklepu.


5. Warunkiem Rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu i Politykę Prywatności opisaną w Regulaminie oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.


6. Klient ma możliwość otrzymywania od Sprzedawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w Formularzu rejestracyjnym lub Formularzu zamówienia. Klient w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Newsletter jest przesyłany przez Sprzedawcę wyłącznie do Klienta, który dokonał subskrypcji.


7. Klient ma możliwość zamieszczania w Sklepie indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi odnoszących się m.in. do Produktu czy przebiegu transakcji. Klient dodając wypowiedzi oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej.


8. W celu zamieszczenia wypowiedzi, Klient może zostać poproszony o wskazanie swoich danych, np. adresu e-mail.


9. Wypowiedzi powinny być zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, nadto nie mogą zawierać treści bezprawnych lub obraźliwych.


10. Wypowiedzi nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa, w tym praw podmiotów trzecich – w szczególności nie mogą mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji.


11. Klient zamieszcza wypowiedzi w Sklepie dobrowolnie. Zamieszczone wypowiedzi są rozpowszechniane na stronach internetowych Sklepu.


12. Poprzez zamieszczenie wypowiedzi, Klient wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Sprzedawcę, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).


13. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca ma prawo do usunięcia wypowiedzi.


14. Sklep ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu.


15. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.


§ 5
Zamówienie i Umowa Sprzedaży


1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym.
2. Informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
4. Ceny są wiążące w chwili potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę.
5. Prowadzący Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów umieszczonych na stronie www.homekoncept.shop, wprowadzania oraz odwoływania ofert promocyjnych w każdym momencie.
6. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie) oraz inne dodatkowe usługi, o których Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
7. Gdy charakter przedmiotu umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie oraz innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu lub każdorazowo przesłana do Klienta w celach informacyjnych.
8. W przypadku braku Produktu w magazynie Sprzedawcy, Sprzedawca skontaktuje się z kupującym, aby indywidualnie ustalić termin realizacji Zamówienia lub zaproponować inny Produkt dostępny w sprzedaży.
9. Warunkiem złożenia Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przez telefon jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej
10. Za pośrednictwem Formularza zamówienia i poczty elektronicznej, Zamówienia mogą być składane przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu, a Zamówienia składane przez telefon mogą być składane w dni robocze w godzinach od 800 do 1600.
11. Złożenie Zamówienia może nastąpić poprzez:
a. wypełnienie elektronicznego formularza Zamówienia, obejmującego dane Klienta potrzebne do realizacji Zamówienia, w tym w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer telefonu oraz adres e-mail,
b. wykorzystanie danych osobowych Klienta uzyskanych w wyniku uprzedniej rejestracji w Sklepie (zakup za pomocą Konta Klienta),
c. złożenie Zamówienia poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, podanej na stronie internetowej Sklepu, obejmującego dane Klienta potrzebne do realizacji Zamówienia, w tym w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer telefonu oraz adres e-mail, nazwę Produktu i jego ilość, formę dostawy i sposób płatności,
d. złożenie Zamówienia telefonicznie wykorzystując do tego numer telefonu Sprzedawcy, podany na stronie internetowej Sklepu, obejmującego dane Klienta potrzebne do realizacji Zamówienia, w tym w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer telefonu oraz adres e-mail, nazwę Produktu i jego ilość, formę dostawy i sposób płatności.
12. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu i udostępnionego w nim Formularza zamówienia, należy dokonać wyboru produktów, podejmując kolejne czynności techniczne, w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie internetowej Sklepu.
13. Wybór zamawianych Produktów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do Koszyka.
14. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie w sposób jasny i widoczny podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a. przedmiotu Zamówienia,
b. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług wraz z podatkami oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c. wybranej metody płatności,
d. wybranego sposobu dostawy,
e. danych kontaktowych Klienta,
f. danych do faktury,
g. regulaminu (wraz z zawartym w nim pouczeniem o prawie odstąpienia od umowy)
15. Przed wysłaniem Zamówienia Klient ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem oraz pouczeniem o prawie odstąpienia od umowy. Finalizując Zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu, zawierający Politykę Prywatności i informacje o prawie do odstąpienia od umowy.
16. Umowa zostaje zawarta z chwilą złożenia zamówienia. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą wpłynięcie Zamówienia (wraz z indywidualnym numerem Zamówienia), zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
17. Klienci składający Zamówienia w Sklepie przez telefon lub poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej w celu złożenia Zamówienia powinni:
a. podać telefonicznie lub w treści wiadomości elektronicznej kierowanej do Sprzedawcy nazwę Produktu spośród Produktów znajdujących się na stronie internetowej Sklepu i jego ilość,
b. wskazać sposób dostawy i formę płatności spośród sposobów dostawy i płatności podanych na stronie internetowej Sklepu,
c. podać dane potrzebne do realizacji Zamówienia, w tym w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer telefonu oraz adres e-mail.
18. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia podawana jest każdorazowo przez Sprzedawcę po skompletowaniu całości Zamówienia i dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy oraz określeniu formy płatności poprzez poinformowanie wiadomością elektroniczną.
19. W przypadku Produktu na Zamówienie umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Klienta (w odpowiedzi na potwierdzenie warunków Zamówienia przesłanych przez Sprzedawcę) wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, w której Klient akceptuje treść przesłanego Zamówienia i wyraża zgodę na jego realizację oraz akceptuje treść Regulaminu.
20. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Produktów, następuje poprzez przesłanie ich Klientowi na podany adres e-mail. Faktura VAT również jest przesyłana na wskazany adres e-mail Klienta.


§ 6
Oferowane metody dostawy oraz płatności


1. Dostawa odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
2. Dostawa Produktów poza terytorium Polski jest możliwa i wymaga każdorazowo indywidualnej wyceny przez Sprzedającego. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
3. Sprzedający wysyła zakupiony Produkt po dokonaniu przez kupującego przedpłaty na konto bankowe Sprzedającego lub za pobraniem przy odbiorze towaru.
4. Koszt wysyłki ponosi kupujący, chyba że ustalono inaczej. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
5. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy zamówionego Produktu:
a. Przesyłka kurierska,
b. Przesyłka kurierska pobraniowa - dotyczy Produktów o wadze do 30 kg,
c. Przesyłka paletowa - dotyczy produktów o wadze powyżej 30 kg.,
6. Dostawa jest realizowana niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. W przypadku braku Produktu na magazynie lub Produktu na Zamówienie termin realizacji dostawy ustalany jest każdorazowo indywidualnie z Klientem.
7. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
a. Płatność za pobraniem – dotyczy produktów o wadze do 30 kg, z zastrzeżeniem, że jeżeli przy nadaniu przesyłki do Klienta kwota pobrania przekroczy jednorazową maksymalną kwotę pobrania przesyłki, uzależnioną od danej firmy kurierskiej, Klient zobowiązany będzie do dokonania odbioru w Punkcie Obsługi Klienta firmy kurierskiej lub w inny sposób określony przez daną firmę kurierską,
b. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy,
c. Płatności elektroniczne.
8. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronie Sklepu.


§ 7
Prawo odstąpienia od umowy


1. Klient będący jednocześnie Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w dniu objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. W przypadku umowy, która (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – w dniu objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – w dniu objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów. Dla pozostałych umów, w tym gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – w dniu jej zawarcia.
3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną na adres podany w § 3 ust. 1 niniejszego Regulaminu. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
5. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
6. Skutki odstąpienia od umowy:
a. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą,
b. Konsument powinien odesłać Produkt na adres wskazany przez Sprzedającego niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
c. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia, innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu.
d. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
e. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
f. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
7. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi zgodnie z zapisami Art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827), w tym w szczególności:
a. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt (usługa) nieprefabrykowany, wykraczający poza standardową ofertę Sklepu, przygotowany na specjalne Zamówienie,
b. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
c. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
d. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
e. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
f. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
g. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy,
8. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi nie będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).


§ 8
Reklamacja i gwarancja


1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
2. Sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia Kupującemu towaru bez wad.
3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Produktu, Klient ma prawo do reklamacji, w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w Kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność.
4. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny określona jest ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny z tytułu rękojmi.
5. Reklamację należy zgłosić pisemnie i wysłać pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną na adresy podane w § 3 ust. 1 niniejszego Regulaminu przy wykorzystaniu wzoru formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę jako Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
6. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
7. Jeżeli Produkt posiada wady fizyczne, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniana lub naprawiana przez Sprzedawcę. Jeżeli kupującym jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady, żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, gdy wada Produktu jest nieistotna.
8. Jeżeli spośród rzeczy sprzedanych tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od rzeczy wolnych od wad, bez szkody dla obu Stron, uprawnienie Klienta do odstąpienia od umowy ogranicza się do rzeczy wadliwych.
9. Jeśli Produkt ma wadę fizyczną, Klient może także żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów a także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej. Jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Klient może żądać od sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady. Sprzedawca może odmówić demontażu i ponownego zamontowania, jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę rzeczy sprzedanej. Jeżeli kupującym jest Konsument, może on żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania, jest obowiązany jednak ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedawcy zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej.
10. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jego złożenia. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub adres korespondencyjny.
11. W przypadku wady Produktu, roszczenia Klienta są realizowane nieodpłatnie na każdym etapie procedury reklamacyjnej.
12. Produkty odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres Sprzedającego podany w § 3 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
13. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady Produktu wynikłe z:
a. niewłaściwej instalacji (np. niezgodność dopuszczalnej wartości napięcia)
b. okoliczności, za które nie odpowiada ani Producent, ani Sprzedawca, a w szczególności na skutek niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją instalacji, użytkowania (np. używanie produktów bez odpowiedniego oznakowania w środowisku o wysokim zasoleniu powietrza lub stosowania produktów bez odpowiedniej klasy ochrony IP44 i powyżej, w miejscach o stałej ponadprzeciętnej wysokiej wilgotności; użycie niewłaściwych środków czyszczących, bądź produktów o ostrych kantach), albo innych przyczyn leżących po stronie użytkownika lub osób trzecich, a także celowego uszkodzenia towaru,
c. normalnego zużycia Produktu;
d. nieuprawnionej modyfikacji Produktu.
14. Wymiar nominalny płytek różni się od wymiaru rzeczywistego. Według Polskiej Normy – PN-en14411:
a. wymiar nominalny - wymiar stosowany do opisania wyrobu na opakowaniu
b. wymiar rzeczywisty - wymiar otrzymany w wyniku pomiaru płytki zgodnie z ISO 10545-215.
15. Niestwierdzenie wad lub stwierdzenie wad wynikpomiaru płytki zgodnie z ISO 10545-215. U powietrza lub stosowania produktów bez odacji.
16. Sprzedawca nie jest producentem Produktów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Produktu na warunkach, oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać
swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.


§ 9
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń


1. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów, takich jak w szczególności: rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/.
2. Podmiotem uprawnionym właściwym dla Sprzedawcy w rozumieniu art. 31 ust 1 ustawy z dnia z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich jest (zgodnie z wykazem udostępnionym na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php) Inspekcja Handlowa - Małopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Krakowie. Adres strony internetowej podmiotu uprawnionego jest następujący: krakow.wiih.gov.pl
3. Pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
4. Konsument posiada następujące dodatkowe przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1063 i 2056 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z umowy zawartej ze Sprzedawcą.
b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1063 i 2056 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).


§ 10
Ochrona danych osobowych


Kto jest administratorem i jak się z nim skontaktować

1. Administratorem danych osobowych (w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO) Użytkowników korzystających z funkcjonalności Sklepu jest Marcin Śniegowski i Sebastian Kęskiewicz, będący wspólnikami spółki HomeKONCEPT.shop s.c. z siedzibą: w Krakowie (31-559), ul. Grzegórzecka 67F/1.
2. Z administratorem można skontaktować się pisząc na wskazany powyżej adres lub drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@homekoncept.shop.

Warunki zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych:

3. W czasie korzystania ze Sklepu Internetowego HomeKONCEPT.shop Klient może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych, w tym w szczególności imienia, nazwiska, adresu, numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej w celu realizacji na jego rzecz usług świadczonych w ramach Sklepu.
4. HomeKONCEPT.shop przywiązuje dużą wagę do poszanowania i respektowania praw internautów, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do ochrony prywatności. Przedstawiona poniżej polityka prywatności wyjaśnia stosowane przez nas zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych.
5. HomeKONCEPT.shop zbierając i przetwarzając dane osobowe, stosuje się do wszystkich poniższych zasad przetwarzania danych oraz spełnia co najmniej jeden z warunków przetwarzania danych osobowych:
- zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość,
- ograniczenie celu,
- minimalizacja danych,
- prawidłowość,
- ograniczenie przechowywania,
-i ntegralność i poufność.
a. Osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,
b. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
c. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
d. Przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej,
e. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
f. Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe
prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

Jakie dane o Tobie zbieramy

6. HomeKONCEPT.shop zbiera i przetwarza następujące dane charakteryzujące sposób korzystania ze Sklepu przez użytkownika:
a. oznaczenia identyfikujące Klienta – imię, nazwisko, adres, nr telefonu, adres e-mail, NIP,
b. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał klient, w tym numer IP,
c. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania ze Sklepu,
d. informacje o skorzystaniu przez użytkownika z usługi Sklepu.

W jakim celu i na jakiej podstawie będą przetwarzane dane

7. Twoje dane osobowe pozyskane w związku z korzystaniem ze Sklepu HomeKONCEPT.shop będą przetwarzane w następujących celach:
a. obsługi utworzonego Konta,
b. prowadzenia działań marketingowych, w tym pozyskania i utrzymania Klienta,
c. sprzedaży Produktów i usług,
d. dochodzenia ewentualnych roszczeń (w tym działań związanych z odstąpieniem od umowy oraz reklamacją Produktów i usług),
e. związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym na potrzeby prowadzenia analiz i statystyk,
f. udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski oraz udzielania odpowiedzi w toczących się sprawach,
g. prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa,
h. archiwizacji,
i. spełniania obowiązku prawnego ciążącego na HomeKONCEPT.shop s.c.
8. Podstawą prawną przetwarzania danych będzie:
a. udzielona zgoda,
b. niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie Klienta przed zawarciem umowy,
c. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
d. niezbędność do osiągnięcia celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, np. takich jak udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski Klienta.

Kto będzie odbiorcą Twoich danych i gdzie będą one przekazywane

9. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane przez Sprzedawcę poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) w ramach korzystania przez Sprzedawcę z usług podwykonawców. W takim wypadku Sprzedawca gwarantuje wymagane prawnie środki ochrony danych osobowych, którymi będą (w zależności od przypadku): i) przekazanie danych do podwykonawcy zlokalizowanego w państwie trzecim, w stosunku do którego
została wydana decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony, zgodnie z wymaganiami art. 45 RODO, ii) przekazanie danych realizowane na podstawie zawartej z podwykonawcą umowy o transfer danych opartej na Standardowych Klauzulach umownych przyjętych w drodze decyzji przez Komisję Europejską, iii) przekazanie danych realizowane w ramach stosowanych przez podwykonawcę wiążących reguł korporacyjnych, o których mowa w art. 47 RODO, iiii) przekazanie danych odbywające się do podwykonawcy, który uczestniczy w programie Privacy Shield. (więcej informacji na ten temat jest dostępne pod adresem: https://www.privacyshield.gov/).
10. Dane użytkowników mogą być przekazane do państwa trzeciego (m.in. USA) w związku z:
a. prowadzonymi działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook, Instagram, Google+),
b. wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących zanonimizowanemu śledzeniu zachowań użytkowników, w szczególności takich jak Google Analytics, Gemius Traffic, Chartbeat,
c. wykorzystaniem platform reklamowych (w szczególności: Google Ads).
11. Dane użytkowników mogą być przekazywane:
a. Podwykonawcom zapewniającym wsparcie techniczne Sprzedawcy w prowadzeniu i utrzymaniu, a także rozwoju Sklepu takim jak: podmioty świadczące usługi hostingu, dostawcy oprogramowania do zarządzania Sklepem, podmioty świadczące obsługę techniczną oprogramowania Sklepu, dostawcy zapewniający oprogramowanie do wysyłania korespondencji handlowej drogą elektroniczną, w tym wiadomości typu PUSH, agencjom marketingowym, z którymi Sprzedawca zawarł wymagane prawnie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
b. Podmiotom wspierającym realizację przez Sprzedawcę obowiązujących przepisów prawa oraz uprawnień i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, w związku ze świadczeniem usług za pośrednictwem Sklepu oraz organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, takim jak: biuro księgowe, kancelarie prawne i doradcze oraz firmy windykacyjne, z którymi Sprzedawca zawarł wymagane prawnie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
c. Podmiotom, którym przekazanie danych jest niezbędne w celu zapewnienia prawidłowej realizacji usług za pośrednictwem Sklepu, zgodnie z żądaniem konkretnego Użytkownika – podmiotom świadczącym usługi płatności elektronicznych (w przypadku wyboru takiej opcji płatności), podmiotom zapewniającym dostawę towaru pod wskazany adres (usługi pocztowe, przewozowe lub kurierskie, firmy spedytorskie), którym dane są udostępniane jako odrębnym administratorom lub z którymi Sprzedawca zawarł wymagane prawnie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (w zależności od statusu tych podmiotów pełnionego wobec przekazanych danych osobowych).
d. Podmiotom trzecim (zwanym dalej Podwykonawcami HomeKONCEPT.shop) dostarczającym specyficzne usługi zamówione przez Klienta i potwierdzone zamówieniem, w celu realizacji umowy, na podstawie wymaganych prawnie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także firmom współpracującym realizującym na zlecenie Sklepu całość lub część Zamówienia.
e. podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Przez jaki okres dane będą przetwarzane

12. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez Sprzedawcę przez okres realizacji zawartych Umów Sprzedaży i do czasu ich prawidłowego rozliczenia, a także przez okres świadczenia usług Sklepu (użytkownikom) przez czas obowiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a ponadto:
a. do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umów wskazanych powyżej,
b. przez czas niezbędny do dochodzenia konkretnych roszczeń, z którymi wystąpił Sprzedawca lub ich odparcia (jeżeli z roszczeniami wystąpił użytkownik w związku z zawartymi umowami, o których mowa wyżej,
c. przez czas wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności w zakresie regulacji podatkowych i rachunkowych, np. obowiązków związanych z przechowywaniem dokumentacji zgodnie z wymaganiami art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
d. przez okres niezbędny do udokumentowania przez Sprzedawcę przed organami administracji publicznej, w tym organem nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych, prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych na nim spoczywających,
e. w celach archiwizacyjnych, gdy dotyczy to historii prowadzonej korespondencji i udzielanych odpowiedzi na zgłaszane zapytania (niezwiązane bezpośrednio z zawartymi umowami) – przez okres nie dłuższy niż 3 lata od pozyskania danych.
f. w celach marketingu bezpośredniego – przez czas obowiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (użytkownicy) oraz przez czas realizacji Umów Sprzedaży lub da czasu zgłoszenia sprzeciwu na przetwarzanie danych w tym celu,
g. do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych lub ich dezaktualizacji (stwierdzonej przez Sprzedawcę) – jeżeli przetwarzanie danych odbywa się za zgodą udzieloną przez konkretną osobę.
h. jeśli związane są z technologią cookies i podobnymi, w zależności od kwestii technicznych, do czasu usunięcia tych plików przy pomocy ustawień przeglądarki/urządzenia (przy czym usunięcie plików nie zawsze jest tożsame z usunięciem danych osobowych uzyskanych za pośrednictwem tych plików, stąd możliwość sprzeciwu).
13. Dane Osobowe będziemy przechowywać dłużej na wypadek, gdyby Klient miał wobec administratora jakiekolwiek roszczenia, w celu dochodzenia roszczeń przez administratora, bądź w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami osób trzecich, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego. W zależności od zakresu danych osobowych i celów ich przetwarzania mogą być więc one przechowywane przez różny okres. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania danych osobowych.
14. Masz prawo do:
a. żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Twojej osoby,
b. sprostowania danych,
c. żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
d. usunięcia danych i bycia zapomnianym lub ograniczenia przetwarzania,
e. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych,
f. przeniesienia Twoich danych osobowych.
W zakresie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.
15. Przekazanie pierwszej kopii przetwarzanych danych odbywa się bezpłatnie. Jeśli administrator uzna kolejne żądania za nieuzasadnione lub nadmierne, może pobrać opłatę lub odmówić podjęcia działań.
16. Masz prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
17. Przetwarzając Twoje dane, które są zbierane za pomocą plików cookie, HomeKONCEPT.shop s.c. w większości przypadków nie jest w stanie zidentyfikować Twojej osoby. Zatem jeśli chciałbyś skorzystać z przysługujących Ci praw, możesz zostać poproszony o dostarczenie dodatkowych informacji w celu zidentyfikowania Ciebie.
18. W przypadku wątpliwości, co do prawidłowości przetwarzania Twoich danych osobowych przez HomeKONCEPT.shop s.c. masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Jakie będą konsekwencje niepodania danych

19. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że niepodanie danych określonych w Regulaminie uniemożliwia świadczenie niektórych usług, a w szczególności założenie konta w Sklepie internetowym jak również realizację Zamówienia złożonego przez Klienta.

Bezpieczeństwo danych osobowych

20. Stosujemy wszelkie zabezpieczenia niezbędne do ochrony przekazywanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych danych osobowych przed zniszczeniem, utratą, bezprawnym lub przypadkowym uszkodzeniem, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem oraz przed innego rodzaju bezprawnym przetwarzaniem. Wdrażane przez nas zabezpieczenia dotyczące danych osobowych użytkowników są w stanie zapewnić poufność, integralność, dostępność i trwałość systemów i usług przetwarzania oraz zdolność do sprawnego przywrócenia dostępności i dostępu do danych osobowych po wystąpieniu incydentu o charakterze fizycznym lub technicznym.
21. W przypadkach przewidzianych przez RODO, w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, należycie powiadomimy właściwe organy oraz osoby, których to dotyczy.

W jaki sposób profilujemy

22. HomeKONCEPT.shop s.c. korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Następujące decyzje są podejmowane w sposób zautomatyzowany:
a. profilowanie jest wykonywane na podstawie posiadanych danych, w szczególności takich jak: dane dotyczące świadczonych usług, informacje pozyskane za pomocą plików cookie, w tym dane transmisyjne, dane o lokalizacji,
b. profilowanie ma wpływ na informacje marketingowe oraz oferty, jakie będziesz otrzymywać (oferta dopasowana do Twoich potrzeb).
W jaki sposób uzyskać informację o przetwarzaniu danych
23. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych prosimy kierować na adres administratora z dopiskiem „Dane osobowe” lub drogą elektroniczną na skrzynkę e-mail: kontakt@homekoncept.shop

Wykorzystywanie plików cookie

24. Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony. Pliki cookie zawierają niewielkie ilości tekstu możliwego do odczytania tylko przez stronę, która je wysyła. Dzięki zebranym informacjom możemy uzyskać wiedzę o tym, jak często odwiedzasz nasz serwis i które jego elementy najbardziej Cię interesują. Uzyskane dane wykorzystujemy dla lepszego dostosowania serwisów www do Twoich potrzeb, usprawnienia funkcjonowania serwisu oraz w celach statystycznych i reklamowych. Pliki te nie mogą być wykorzystane do infekowania urządzenia wirusami lub innym złośliwym oprogramowaniem (malware).
25. Każdy indywidualny cookie składa się z czterech podstawowych części:
a. nazwa strony www: nazwa domeny lub subdomeny, która ustawiła cookie,
b. nazwa cookie: cookie ma nazwę, unikatową na stronie, która je ustawiła,
c. termin ważności: ważność niektórych plików cookie wygasa po zamknięciu przeglądarki (tzw. cookie sesji), inne cookie zostaną automatycznie usunięte dopiero po osiągnięciu daty ważności, która została ustawiona (tzw. trwałe cookie),
d. wartość: to informacje w pliku cookie, których strona www używa do „zapamiętania” poprzedniej wizyty.
26. W plikach cookie przechowujemy podstawowe informacje o użytkownikach (np. identyfikator) oraz informacje potrzebne do optymalizacji i poprawnego wyświetlania treści zawartych na stronach. Informacje te służą do:
a. rozpoznawania użytkowników logujących się na chronionych stronach internetowych, co umożliwia im odwiedzanie wielu stron bez konieczności wpisywania nazwy użytkownika i hasła do każdej ze stron,
b. rejestrowania preferencji użytkowników – przeglądanej zawartości i formatu przeglądania (użytkownik nie musi ustawiać preferencji przy każdej wizycie na stronie),
c. rejestrowania stron odwiedzanych przez użytkowników, co pozwala zebrać dane pomocne we wprowadzaniu usprawnień w treści i w sposobie nawigacji strony.
27. Użytkownicy naszego serwisu mogą w dowolnej chwili zaprzestać dostarczania tych informacji naszemu serwisowi poprzez wykasowanie plików cookie zapisanych na ich urządzeniach końcowych przez nasz serwis. Aby tego dokonać, należy zmienić ustawienia aktualnie używanej przeglądarki internetowej. Więcej informacji znajdziecie Państwo poniżej:
Chrome,
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl Firefox,
https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek-i-danych-stron-firefox?redirectslug=usuwanie-ciasteczek&redirectlocale=pl Safari,
https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac Opera,
https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies Edge,
https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/wy%C5%9Bwietlanie-i-usuwanie-historii-przegl%C4%85darki-w-programie-microsoft-edge-00cf7943-a9e1-975a-a33d-ac10ce454ca4 Internet Explorer,
https://support.microsoft.com/pl-pl/windows/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-i-zarz%C4%85dzanie-nimi-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
28. Masz prawo do odmowy zapisywania i odczytywania plików cookie na Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie, tablecie). Aby to zrobić, musisz zaznaczyć odpowiednie ustawienia w opcjach przeglądarki internetowej.
29. Skonfigurowanie przeglądarki w sposób, który zablokuje instalację plików cookie dla określonych, wybranych przez użytkownika stron internetowych lub dla wszystkich stron, może spowodować utratę pewnych funkcjonalności i utrudnić lub uniemożliwić pełne wykorzystanie jej możliwości. Zgodnie z wymogami Prawa telekomunikacyjnego i RODO za potwierdzenie zgody na wykorzystanie plików cookie uznaje się skonfigurowanie przeglądarki pozwalające na instalację plików cookie na komputerze (patrz linki powyżej). Informacje na temat zarządzania plikami cookie można znaleźć na stronie (https://www.allaboutcookies.org/) lub (http://wszystkoociasteczkach.pl/).

W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane osobowe

30. Administrator uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrożenia oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Udostępnianie na zewnątrz informacji o stosowanych środkach technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania może osłabić ich skuteczność przez co zagraża właściwej ochronie Danych Osobowych.
31. Komunikacja między Twoim komputerem a naszym serwerem, gdy zbieramy Twoje dane osobowe, jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Dodatkowo nasze bazy danych są zabezpieczone przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.
32. Dostęp do konta Klienta jest możliwy jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

§ 11

Postanowienia końcowe


1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną; Ustawy o Prawach Konsumenta, Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.
3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów:
a. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
b. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego Kodeksu cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________- 

Załącznik nr 1 do Regulaminu sklepu HomeKONCEPT.shop


WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

__________________, dnia _______________
(miejscowość, data)


________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________
(Imię i nazwisko konsumenta (-ów), adres,
mail, telefon)

HomeKONCEPT.shop S.Kęskiewicz M.Śniegowski s.c.
ul. Grzegórzecka 67F/1 31-559 Kraków

e-mail: kontakt@homekoncept.shop
tel: 48 660 612 606


Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących Produktów/o świadczenie następujących Usług*:


__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________


Data odbioru/Data zawarcia Umowy * ___________________________________________________

Numer faktury/numer transakcji* ______________________________________________________

Numer rachunku bankowego do zwrotu środków __________________________________________

Posiadacz rachunku __________________________________________________________________

_______________________________
Podpis konsumenta

*niepotrzebne skreślić

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu sklepu HomeKONCEPT.shop

WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO

__________________, dnia _______________

(miejscowość, data)

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________
(Imię i nazwisko konsumenta (-ów), adres,
mail, telefon)

HomeKONCEPT.shop S.Kęskiewicz M.Śniegowski s.c.
ul. Grzegórzecka 67F/1 31-559 Kraków
                                                                                                                                                                 

e-mail: kontakt@homekoncept.shop
tel: 48 660 612 606

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu ________________________ produkt jest wadliwy.

Wada polega na _____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Wada została stwierdzona w dniu ________________________.

Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam:
a. wymiany towaru na nowy (art. 561 § 1)*
b. nieodpłatną naprawę towaru* (art. 561 § 1)*
c. obniżenia ceny towaru o kwotę _________________ (słownie: _______________________________________________________________________) zł*.

Proszę o zwrot podanej kwoty na konto ________________________________________________ (art. 560 § 1)*

d. odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto ___________________________________________________________________________ (art. 560 § 1)*

                                                               

_______________________________
 Podpis konsumenta


*niepotrzebne skreślić

To Top